El Viajero Virtual de Alicante: ültimos artículos

El Viajero Virtual de Alicante

sábado, 7 de enero de 2012

XXXVI Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego 2012


XXXVI Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego 2012


Después de las bases en castellano están en valencià:

El Ayuntamiento de Pego, con la finalidad de promover las artes plásticas, convoca el XXXVI
CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILA DE PEGO 2012, con sujeción a las siguientes:
BASES
I.- Podrán participar todos los artistas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, mayores de
edad y residentes en España.
II.- Este premio admite todas las obras de artistas que no hayan sido premiadas en
anteriores certámenes. Habrán de ser originales, cuyo tema, materia y técnica de realización
serán libres. Las obras se presentarán en soporte sólido, sin marco ni cristal (sustituir por
metacrilato) y con un simple listón como protección. El máximo de obras presentadas será
de dos por artista. Las medidas no serán superiores a 200 cm. ni inferiores a 100 cm. en
alguno de sus lados.
III.- Al dorso de cada obra presentada vendrá fijado el cuerpo nº 3 (3-A, 3-B) del boletín de
inscripción. En un sobre aparte y con el mismo cuadro/s, se remitirán los cuerpos 1 y 2
debidamente cumplimentados, con fotocopia del DNI del autor y fotografía del cuadro/s, para
la publicación en el catálogo. La organización remitirá el resguardo nº2 al autor, como
justificante de la recepción de la obra.
IV.- Se concederá un premio de 3.000 euros. Del importe del cual se reducirá la preceptiva
retención sobre el I.R.P.F. El Jurado podrá declarar el premio ex aequo, o dejarlo sin
adjudicar. La entrega del premio se llevará a cabo en un acto público durante el mes de junio
que oportunamente se anunciará. El premio deberá ser retirado por el autor.
V.- El plazo de presentación de las obras se cerrará a las trece horas del día 28 de Abril de
2012.
VI.- Las obras presentadas serán entregadas o remitidas por agencia de transportes a portes
pagados. Las obras viajarán por cuenta y riesgo del autor. Las señas que figurarán en la
parte exterior del embalaje de los cuadros serán:
XXXVI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILA DE PEGO 2012
Casa de Cultura
C/ Sant Domènec, nº 5
03780 Pego (Alicante)
Horario: Mañana de 10’00 h a 13’30 h. Tardes de 17’00 h. a 19’30 h.
Teléfono: 965572801
Bases y boletín de inscripción en: www.pegoilesvalls.es y en http://www.pego.org
VII.- El Jurado estará formado por destacadas personalidades del arte y la crítica,
nombrados libremente por el Ayuntamiento. Estará presidido por el Alcalde o Concejal en
quien delegue. El fallo del Jurado será inapelable.
VIII.- Las obras seleccionadas estarán expuestas del 15 al 30 de junio en el Centro de
Exposiciones “Museu d’Art”, de la calle Hospital, 3.
Las obras serán devueltas por el mismo procedimiento que fueron recibidas. Las
seleccionadas se devolverán al finalizar la exposición. La fecha máxima para retirar las obras
es hasta el 29 de septiembre de 2012, previa concertación telefónica con la Casa de Cultura
y posterior presentación del correspondiente resguardo, cuerpo nº 2.
El Ayuntamiento no se responsabiliza de los desperfectos ocasionados con motivo del envío
de las obras, así como del riesgo de robo, incendio u otra circunstancia que pueda tener
lugar mientras las obras estén en su poder. En caso de no retirarse en el plazo establecido,
las obras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento que podrá darles el destino que estime
más oportuno.
IX.- La obra premiada quedará en propiedad del Ayuntamiento y pasará a formar parte de la
colección del Museu d’Art Contemporani de Pego. El Ayuntamiento se reserva los derechos
de reproducción de las obras premiadas.
X.- El Jurado se reserva la facultad de interpretar las Bases en caso de duda o tomar las
iniciativas no reguladas en las Bases, siempre en beneficio del Certamen.
XI.- El hecho de participar en el XXXVI Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego 2012
supone la total aceptación de las presentes Bases y las decisiones del Jurado.

Pego. Enero de 2012
..........................................................

L’Ajuntament de Pego, amb la finalitat de promoure les arts plàstiques, convoca el XXXVI
CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILA DE PEGO 2012, amb l’acatament de les següents
BASES
I.- Hi poden concórrer tots els artistes que ho desitgen de qualsevol nacionalitat majors
d’edat i residents a Espanya.
II.- Aquest premi admet totes les obres d’artistes les quals no hagen estat premiades en cap
altre certamen. Hauran de ser úniques i originals, el tema de les quals, matèria i tècnica de
realització seran lliures. Les obres aniran muntades bé amb baquetó o suport sòlid, sense
enquadres ni cristall (substituir per metacrilat), i amb un senzill llistó com a protecció. Cada
artista podrà presentar fins a dues obres. Les mesures no seran superiors a 200 cm. ni
inferiors a 100 cm. en alguns dels seus costats.
III.- A l’anvers de cada obra presentada vindrà fixat el cos nº 3 (3-A, 3-B) del fullet
d’inscripció. El cos nº 1 i el nº 2 hauran de remetre’s degudament complementats, amb una
fotocòpia del D.N.I de l’autor i una fotografia del/s quadre/s, per a la publicació del catàleg,
amb el mateix quadre/s. Desprès l’organització remetrà a l’autor el cos nº 2, com a
justificació de la recepció de l’obra.
IV.- S’atorgarà un premi de 3.000 euros. De l’import del premi ha de practicar-se la
preceptiva retenció sobre l’I.R.P.F. El Jurat podrà declarar el premi ex aequo, o deixar-lo
sense adjudicar. El lliurament del premi es farà en un acte públic durant el mes de juny que
oportunament s’anunciarà. El premi deurà ser retirat pel propi autor.
V.- El termini de presentació d’obres finalitzarà el dia 28 d’abril de 2012, a les 13’00 h.
VI.- Les obres hauran de ser presentades personalment o remeses per agència de transports
a ports pagats. Les obres viatjaran per cura i risc de l’autor. Les senyes que figuraran en la
part exterior dels embalatges del quadres seran:
XXXVI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILA DE PEGO 2012
Casa de Cultura
C/ Sant Domènec, 5
037870 Pego (Alacant)
Horari: Matins de 10’00 h. a 13’30 h. Vesprades de 17’00 h. a 19’30 h.
Telèfon: 965572801
Bases i fullet d’inscripció: www.pegoilesvalls.es i www.pego.org
VII.- El Jurat estarà format per destacades personalitats del mol del l’art i la crítica,
nomenades lliurement per l’Ajuntament. Estarà presidit per l’Alcalde o Regidor en qui
delegue. La resolució del jurat serà inapel—lable.
VIII.- Les obres seleccionades estaran exposades des del 15 al 30 de juny al Centre
d’Exposicions ”Museu d’Art”, en el carrer Hospital, 3. Les obres es remetran als seus autors
pel mateix procediment que foren rebudes. Les seleccionades es remetran en els dies
següents a la clausura de l’exposició.
La data màxima per a retirar les obres és fins al 29 de setembre de 2012, prèvia concertació
telefònica amb la Casa de Cultura, i presentació del corresponent rebut (cos nº2).
L’Ajuntament no es responsabilitza dels possibles desperfectes ocasionats amb motiu de la
tramesa de les obres, així com el risc de robatori, incendi o altra circumstància que tinguera
lloc mentre les obres estiguen en el seu poder. En cas de no retirar-se en el termini
establert, les obres passaran a ser propietat de l’Ajuntament que podrà donar-les el destí
que estime més oportú.
IX.- L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament i passarà a formar part de la
col—lecció del Museu d’Art Contemporani de Pego. L’Ajuntament es reserva tots els drets de
reproducció de les obres premiades.
X.- En cas de dubte, el Jurat es reserva la facultat d’interpretar les bases i de prendre
iniciatives no regulades en les bases, sempre en benefici del Certamen.
XI.- El fet de participar en el XXXVI Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego 2012, suposa
la total acceptació de les presents bases i les decisions del Jurat.

Pego. Gener, 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu comentario.